Høringssvar dagsorganisering

FAU har fått en flere tilbakemeldinger om ny timeplan på Ås ungdomsskole. FAU støtter rektors plan om å dele 120 minutters-timen og innføre flere/lenger friminutt. Klassens time oppleves som verdifull,  men erfaringene i FAU er at den i stor grad benyttes til lekselesing. Dersom det er tilfelle kan problemet løses ved at klassens time kortes ned, men FAU sitt primære ønske er en forlenget skoledag. Vi vil derfor oppfordre skoleledelsen til å utrede muligheten for en noe lenger skoledag

I juni 2018 informerte rektor FAU om at hun fra høstsemesteret 2018 ville innføre 60 minutters klassetimer.  Begrunnelsen for dette var at lengre arbeidsøkter gir mer arbeidsro, bedre tid til praktisk arbeid samt at færre økter gir færre oppstarter og færre avslutninger, noe som fører til mer effektiv utnytting av undervisningstiden. Flere av FAU representantene har fått tilbakemeldinger fra sine klasser om  at 60 minutters-timene medfører økt uro og følgelig redusert læring. FAU anerkjenner at vi er i en overgangsfase, men basert på tilbakemeldingene fra klassene er det vårt inntrykk at flere av lærerne ikke er flinke nok til å variere aktiviteter og undervisningsmetoder i timene. Å holde konsentrasjonen i 60 minutter handler ikke bare om evne, men også om motivasjon. Motivasjonen må skapes i timene. Hvis elevene skal få utbytte av 15 minutter lengre timer må lærene ha evne og vilje til å variere undervisningen ved for eksempel å skape arenaer for refleksjon og gruppelæring.

FAUs inntrykk er at den nye timeplanen, og hva den ville kreve av lærerne, ikke var godt nok forankret i lærerkollegiet. FAU ber derfor rektor om å forankre 60 minutters-timer hos sine ansatte. Eventuelt vurdere å gå tilbake til 45 minutters undervisningstimer.

 

Med vennlig hilsen

Eyvind H. Solbu

Leder av Ås Ungdomsskole FAU