For å ivareta kravet om et uavhengig sekretariat, har de syv Follo-kommunene gått sammen om et felles kontrollutvalgssekretariat: FIKS. Ås er vertskommune for dette selskapet. FIKS yter sekretær- og utrederbistand til kontrollutvalget og følger opp utvalgets vedtak. FIKS står også for selskapskontrollen på vegne av kommunene. Sekretær for kontrollutvalget i Ås er Jan Løkken.   Kontaktinformasjon finnes på FIKS sine internettsider: www.follofiks.no.

  

Møtepapirer siste møter i kontrollutvalget i Ås kommune.